Archive

Posts Tagged ‘членски внос’

По-важни решения на Общото събрание

June 8th, 2016 No comments

След проведено явно гласуване, с 27 гласа „ЗА” и 5 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 4: Приема предложението на Николай Евтимов, членския внос да се увеличи от 30 на 35 лева.

 

След проведено явно гласуване, с 26 гласа „ЗА” и 6 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 5: Приема предложението встъпителния членски внос да бъде 100 лева, ако новия член е положил изпит в сдружението и 200 лева, ако изпита е положен в друго сдружение.

Общо събрание 2015

April 22nd, 2015 No comments

СДРУЖЕНИЕ “ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” – СЛИВНИЦА”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение “Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Сливница” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2015г. от 10:00 ч. в залата на Общинския съвет – Сливница при следния

дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС и сдружението прз 2014г.
  2. Отчет за дейността на КС през 2014г.
  3. Разглеждане на програмата за развитие на сдружението през 2015г.
  4. Разглеждане бюджета на сдужението за 2015г.
  5. Определяне размера на членския внос за 2016г.
  6. Избор на представител на сдружението за общото събрание на НЛРС – СЛРБ.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 часа, на същото място, при същия дневен ред.

Важно съобщение

February 13th, 2014 No comments

На 14.02.2014 г. (петък), 18 и 19 02.2014 . (вторник и сряда) поради участие на Управителя на Сружението – Сашо Борисов в семинар, няма да се извършва подновяване на членството.

Напомняме на всички членове, които не са подновили членството си до момента, че могат да направят това до 28.02.2014 г. Ако членството не е подновено в посочения срок, по основателни причини, може да се възползвате от правото за удължаване на срока за заплащане на членския внос до 31.03.2014 г. При незаплащане на членския внос в посочените срокове членството в Сдружението ще бъде прекратено.

Работното време на офиса е от 7:30 до 13:00 часа в делнични дни.

Почивни дни – събота и неделя

Заверка за 2012 година

December 5th, 2011 No comments

    От днес 05.12.2011 година започна заплащането на членския внос и таксата за стопанисване на дивеча за 2012 година (заповед №900/18.11.2011г). 

    Цената, която трябва да заплатите е както следва:

I. За ловци и ловци-риболовци ненавършили 65 години

    Членски внос – 30.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 50.00 лева

II. За ловци и ловци-риболовци навършили 65 години

    Членски внос – 15.00 лева

    Такса за стопанисване на дивеча – 25.00 лева

    Не забравяйте, че ако искате да ловувате на 01 януари 2012г., трябва да си платите членския внос и да заверите ловните си билети до края на тази година.

 

Заплащане на членския внос

December 5th, 2009 3 comments

От 07 Декември 2009г. започва заплащането на членския внос за 2010г. Сумата остава непроменена спрямо миналата година – 30 лева. При заплащане на членския внос се внася и такса за стопанисване на дивеча (чл.65б ал.1 от ППЗЛОД), която въпреки слуховете за драстично увеличение спрямо миналия сезон, си остава 50 лева. Ако трябва да обобщя, всеки от нас трябва да си приготви 80 лева, който да внесе в офиса на Сдружението при Сашо Борисов до 28 февруари 2010г. След изтичане на срока всеки, който не е заплатил горепосочените такси подлежи на отписване от състава на Сдружението, като подновяването на членството може да стане, чрез ново кандидатстване и при налични свободни места. Ако сте изпуснали срока по уважителни причини, може да подадете молба до УС и ако тя бъде одобрена срока се увеличава до края на месец Март.

Припомням, че съгласно чл.65б ал.2 от ППЗЛОД лицата на възраст над 65 години, както и инвалидите заплащат 50 на сто от членския внос и годишната такса за стопанисване на дивеча.

Съгласно последните промени в ЗЛОД, срока за групов лов на дива свиня се удължава до втората неделя на януари, така че тези от вас, които имат желание да ловуват и през януари трябва да заплатят членския внос и таксата за стопанисване на дивеча до края на Декември, защото това са необходимите условия, за да ви  заверят ловния билет в горското. Разбира се това се отнася и за любителите на лова на водоплаващ дивеч.