Archive

Posts Tagged ‘УС’

УС на “ЛРД Сокол” гр. Сливница свика общо събрание

April 20th, 2012 No comments

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.05.2012г. от 10:00ч. в офиса на сдружението, гр. Сливница, ул. “Патриарх Евтимий” 7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдужението и на УС на сдружението за 2011г.

2. Отчет за дейността на КС за 2011г.;

3. Приемане на промени в устава;

4. Гласуване на промени в състава на УС;

5. Избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС – „СЛРБ”;

6. Приемане на програма за работа на сдружението за 2012г.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред.