Archive

Posts Tagged ‘решения’

По-важни решения на Общото събрание

June 8th, 2016 No comments

След проведено явно гласуване, с 27 гласа „ЗА” и 5 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 4: Приема предложението на Николай Евтимов, членския внос да се увеличи от 30 на 35 лева.

 

След проведено явно гласуване, с 26 гласа „ЗА” и 6 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 5: Приема предложението встъпителния членски внос да бъде 100 лева, ако новия член е положил изпит в сдружението и 200 лева, ако изпита е положен в друго сдружение.

На вниманието на членовете на ЛРД-на “Гургулят”

April 6th, 2013 No comments

Тук, членовете на ЛРД-на “Гургулят”, Които не са присъствали на годишното събрание, може да се запознаят с някои, по-важни решения, взети от събранието.

Решение 6: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, новото ръководство на дружината да бъде в следния състав:

Председател: Сашо Любомиров Борисов

Секретар: Костадин Димитров Костадинов

Касиер: Мариан Станков Миланов

Член: Мирослав Пенчев Панайотов

Член: Цветан Аспарухов Манолов

 

Решение 7: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъдат изградени четири броя вишки – две на тръстиката в м. „Шезуб” и две в м. „Средобърдие”.

Решение 8: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки от членовете на дружината, който смята да участва в ловните излети през настоящия ловен сезон, да изгради поне една хранилка за дребен местен дивеч или за сърни. Който не построй хранилка, няма да бъде допуснат да участва в ловните излети на дружината.

Решение 9: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 24 гласа „ЗА”, 1 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, горските пътища, по които преминаването на автомобили е невъзможно, да бъдат почистени от обраслата разстителност, след което да се прецени, къде ще е необходима намесата на пътностроитрлна техника и колко ще струва това на дружината.

Решение 10: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, да бъде извършен ремонт на покрива на фургона в м. „Шопка”.

Решение 16: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член на дружината, който не е взел учатие в поне 3 ЛСМ, да заплати по 5.00 лева за всяко пропуснато ЛСМ, за да бъде допуснат до участие в ловните излети на дружината.

 

Във връзка с решения 7 и 8 качвам няколко чертежа на чакала и хранилки.

 

hranilka ptici visoko otkrito chakalo nisko chakalo solishta