Archive

Posts Tagged ‘ППЗЛОД’

Писмо от НЛРС относно важни изисквания на ЗЛОД и ППЗЛОД, които трябва да се спазват по време на лов

October 6th, 2011 No comments

Изх.№ 233/17.09.2011 г.

 

Господин Председател,

Откриването на лова на местен дребен и водоплаващ дивеч и груповото ловуване на дива свиня ще бъде на 1 октомври 2011 г. – събота.

В тази връзка считаме за необходимо да Ви обърнем внимание на някои основни положения и изисквания на ЗЛОД и ППЗЛОД, с които трябва да се съобразявате и изпълнявате през настоящия ловен сезон, а именно:

  1. В съответствие с чл. 85 от ППЗЛОД специалистът по ловно стопанство вече трябва да е уточнил броя на необходимите  разрешителни за лов /за индивидуално и групово ловуване/, съобразявайки се с утвърдения план за ползване,  да е изготвил и представил в съответното ДГС или ДЛС писмено заявление за получаване на тези разрешителни. При заплащането на разрешителните е необходимо ДГС и ДЛС да се съобразяват с таксата от 1 лев – определена с ПМС 283/27.12.2000 г./Дв.2 от 2001 г……изм. Дв.  от 2004 г./ В зависимост от традициите, договореностите и финансовите възможности разрешителните могат да се получават за всеки месец или за целия сезон. За неизползваните до края на календарната година разрешителни за лов ДГС и ДЛС не са задължени да възстановяват внесените от сдруженията такси при получаването.

2. Ако не са проведени до този момент, то Ви препоръчваме не по-късно от 28.09.2011 г. да бъдат проведени инструктивни съвещания с ръководствата на ловните дружини и ръководителите на лова, съвместно с органите на ДГС /ДЛС/ и МВР – служба “КОС”, на които да се обърне внимание на следните важни въпроси:

– получаването, попълването и отчитането на разрешителните за лов и задълженията и отговорностите на отделните длъжностни лица в този процес – специалист по ловно стопанство, председател на дружина, ръководител на лова и обикновения ловец;

– организацията на ловните излети и провеждането на лова чрез индивидуално и групово ловуване в дружината и отношението към гостуващите ловци от други дружини и сдружения;

– дисциплината на отделния ловец или група при провеждане на ловния излет и основните им задължения за безопасно боравене с ловното оръжие при носене, транспортиране и по време на ловуването;

– мерките и отговорностите на ръководствата на дружините и ловците за предотвратяване възникването на пожари и действията им при възникнали такива.

 

3. Редът и сроковете за издаване и отчитане на разрешителните за лов са регламентирани в чл.чл. 57 и 58 от ЗЛОД  и чл.чл. 85а, 86, 87 и 90 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча/ППЗЛОД/. Кои са по-важните изисквания, с които задължително трябва да се съобразявате:

– В разрешителното за лов се вписват имената на ловеца или ловците/при групов лов/, номерата на ловните билети и членските карти, датата/при групов лов/ или датите/при индивидуален лов/ на ловуване, мястото/ловището или местността/ на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч и името на ръководителя на лова при групов лов;

– Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ дивеч за месеца се предоставят от специалиста по ловно стопанство към сдружението на председателя на дружината в два екземпляра/цял кочан или определен брой разрешителни/;

– Председателят на дружината издава на ловеца разрешително за индивидуален лов на мигриращ дивеч за срок не по-дълъг от един календарен месец, събира сумите по чл.65, ал.2 от ППЗЛОД и дава първия екземпляр от разрешителното на ловеца;

– Ловецът, преди започване на лова вписва датата на ловуване и непосредствено след завършване на лова вписва в разрешителното вида и количеството на отстреляния дивеч;

– Най-късно 3 дни след отбелязаната в разрешителното последна дата за ловуване, ловецът връща на председателя на дружината попълненото с всички данни /вид и брой отстрелян дивеч/ разрешително;

– Председателят на дружината връща използваните и неизползваните разрешителни в максимално кратки срокове, но не-късно от 3-то число на следващия месец/ чл.86, ал.7 от ППЗЛОД/  на специалиста по ловно стопанство в ловното сдружение и внася събраните суми по чл. 65, ал. 2.

– Разрешителните за групово ловуване на мигриращ и водоплаващ дивеч се издават от специалиста по ловно стопанство по предварителна заявка от председателя на дружината и съдържаща броя на разрешителните, вида дивеч, който ще се ловува, ловищата, в които ще се ловува и датите на ловуване,. Попълнените с тези данни първи екземпляри на разрешителните се предоставят на председателя на дружината, който вписва имената на ръководителя на лова и му предоставя попълнения първи екземпляр на разрешителното, заедно с талоните към него.

– Ръководителят на лова преди започване на лова вписва в разрешителното имената на ловците, серийните номера на техните ловни билети и членски книжки, провежда инструктажа по чл.59, ал.3, т.4, събира сумите по чл. 65, ал. 2 от ППЗЛОД и им раздава талоните. Непосредствено след завършване на лова ръководителят на лова попълва в разрешителното резултатите от ловуването/вид и брой на отстреляния дивеч/ и талоните на участниците в лова.

– При групов лов на мигриращ и водоплаващ дивеч функциите на ръководител на лова могат да се възложат на всеки ловец от дружината, но по линия на организирания ловен туризъм (ОЛТ) ръководител на лова задължително трябва да притежава удостоверение за това

– В 3-дневен срок ръководителят на лова връща попълненото разрешително заедно с неизползваните талони и събраните суми на председателя на дружината.

– Председателят на дружината при получаване на използваните разрешителни за лов от отделния ловец или ръководителя на лова следи да правилното оформяне/ вписване на всички изискуеми данни и подписи/ на всяко едно разрешително, приема събраните суми и в 15-дневен срок, но не по-късно от 3 число на следващия месец/ чл.86, ал.7 от ППЗЛОД/ ги отчита пред специалиста по ловно стопанство в сдружението.

– Ненавременното отчитане на разрешителни за лов и превеждане на дължимите средства за тях могат да бъдат основание за отказ от предоставяне на нови разрешителни от страна на ДГС /ДЛС/ за следващия месец.

– Получаването на разрешителните за лов за следващия месец става след проверка на използваните разрешителни и придружаващите ги опис – справки от длъжностното лице в ДГС (ДЛС) и след представяне на ксерокопие от платежния документ за внесени суми на:

–                ДГС (ДЛС) по чл.65 а, ал. 2, т. 1от ППЗЛОД – 30 % от събраните по опис  справките суми;

–                НЛРС – СЛРБ по чл. 65а, ал. 41от ППЗЛОД – 21 % от събраните по опис  справките суми, за сдруженията, членуващи в организацията.

4. При изготвяне на месечните графици за групово ловуване на дива свиня и дребен местен дивеч стриктно да се спазва чл. 70 от ППЗЛОД, съобразени с утвърдения брой ловища в ловностопанския район.

5. При груповото ловуване на дива свиня е необходимо да се обърне внимание на организацията и дисциплината на ловния излет, която трябва да се създаде и проконтролира от ръководителя на лова, а именно:

– В предварителната подготовка на ловния излет се уточнява броя на участниците, за да не бъде по-малък от 8 или повече от 20 ловци, тъй като провеждането на лов с по-малко или повече ловци се санкционира от закона; 

 – За издадено се счита разрешителното за лов, в което специалиста по ловно стопанство към сдружението е попълнил  датата на ловуване, ловището/местността/ на ловуване, вида и броя на дивеча за ловуване и председателят на дружината е вписал имената на ръководителя на лова. За така попълнено разрешително се внася предвидената по чл.65, ал.2, т.2 от ППЗЛОД цена от 60 лева, независимо че ловния излет не е проведен по обективни или субективни причини;

– Проверка редовността на всички документи/ членска карта, ловен билет, разрешително за носене и употреба на ловно оръжие/ на всеки ловец, наличието на дрехи, шапки и отличителни знаци с ярки цветове, попълване на разрешителното за лов и талоните, събирането на сумите и провеждане на инструктажа;

– Определяне на ловците-гоначи и ловците-стрелци и разставянето им по стрелковите позиции(посии), обявяване на сигналите за началото и края на гонката;

– Следене на дисциплината по време на гонката и контролиране броя на отстреляните животни;

– Контрол върху броя на участващите в лова  ловни кучета и др.

6. В сдруженията, в които има одобрен план за ползване на заек, не по-късно от 15.10.2011 г./чл. 61, ал. 8 от ППЗЛОД/ трябва да се проведе контролна таксация и резултатите да се представят в ДГС/ДЛС/ да одобряване/ потвърждаване или коригиране/ плана за ползване на заека.  До окончателното утвърждаване на плана за ползване на заека от директора на РДГ може да се ползва до 30 % от представените проекто- планове.

7. Изготвянето и утвърждаването на допълнителния план за отстрел на разселен дивеч и графика за ловуването му се извършва до 1 октомври след представяне на всички документи по чл. 64 от ППЗЛОД. При издаването на разрешителните за лов, изрично се записва, че се ловува на разселен дивеч и затова не се заплаща цената на разрешителното.

 

 

 

                                             Председател:     /п/

                                                      /Ив.Петков/