Archive

Archive for the ‘Риболов’ Category

Протокол N1/20.05.2017 от ОС на ЛРС “Сокол” гр. Сливница

June 27th, 2017 No comments

ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ

„ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ”

гр. СЛИВНИЦА

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

ПРОТОКОЛ №1/20.05.2017г.

            Днес, 22.05.2017г. в залата на общинската администрация, в гр. Сливница, се проведе Общо събрние на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” – гр. Сливница.

На заседанието присъстват 45 от 51 членове на сдружението, упълномощени от дружините, в които членуват, за техни представители в Общото събрание на сдружението. Съгласно Устава на сдружението, е налице необходимия кворум и събранието може да започне в уречения час.

Гости на събранието са г-жа Мария Рангелова, експерт-координатор към НЛРС „СЛРБ“ и г-н Васко Стоилков, кмет  на Община Сливница.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 

Дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на УС на сдружението за 2016г. – докладва председателя на сдружението г-н Милко Миланов.
 2. Отчет на Контролния съвет за 2016г. – докладва Костадин Костадинов.
 3. Приемане на  годишен финансов план за 2018г. – докладва ръководителя на ЛРС „Сокол“ Сливница, Петър Костов.
 4. Приемане на годишен план за дейността на сдружението – докладва ръководителя на ЛРС „Сокол“ Сливница, Петър Костов.
 5. Определяне на членския внос за 2018г. – докладва председателя на сдружението Милко Миланов.
 6. Избор на Управителен съвет и контролен съвет на ЛРС „Сокол“ Сливница.
 7. Избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.
 8. Разни.

 

След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 1: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница председател на ОС да бъде Пламен Илиев от ЛРД-на “Делян”, а протоколчик Костадин Костадинов от ЛРД-на “Гургулят”.

По т. 1 от дневния ред – Отчет за дейността на УС на сдружението за 2016г.:

Г-н Илиев даде думата на Председателя на сдружението Милко Миланов да запознае присъстващите членове с отчетния доклад за дейността на УС и сдружението през отчетния период.

След изчерпване на доклада бе дадена думата на членовете на сдружението. Пръв получи право за изказване кмета на община Сливница, Васко Стоилков. Първо той обори твърдението на г-н Миланов, относно липсата на водоеми за свободно практикуване на риболовния спорт. Г-н Стоилков припомни, че на Алдомировското блато риболова е напълно безплатен. Но за да се радват риболовците на добра слука трябва да полагат и грижи за рибата. През изминалата зима имаше дълъг студен период, през който блатото замръзна. За съжаление, твърде малко ловци и риболовци се включиха в пробиването на отвори в леда за осигуряване приток на кислород. Това доведе до загуба на много риба.

Относно обещанието, което е дал за построяване на стрелбище – трябва първо да се реши какъв ще бъде режима на ползване. Постоянно ли ще се ползва, дори и от външни за сдружението лица, срещу заплащане или епизодично ще се организират стрелби, като техниката ще се демонтира след стрелбите. Според него първият вариант е по-удачен, тъй като ще носи приходи на сдружението, но ще трябва да се организира постоянна охрана. Иначе той е провел предварителни разговори със собствениците на имота в м. Бабин дел. Те са заявили, че са склонни да го продадат. След като сдружението реши какъв ще е режима на експлоатация на стрелбището, общината ще се заеме със строителството.

Тома Томов (ЛРД „Вишан“) – В ЗЛОД ясно е написано, че всеки, който не заплати членския си внос до края на м. Март, трябва да бъде изключен. Може да се направи компромис за членовете, пропуснали да заверят за една година, при условие, че заплатят 50% по-висок членски внос за пропуснатата година. Това ще доведе до намаляване броя на членовете, което ще даде възможност за организиране на курсове за придобиване право на лов и ще увеличи приходите на сдружението.

Мария Рангелова (НЛРС) – Органа, който разрешава провеждането на курсове за придобиване право на лов е ИАГ. Проблема е, че в системата на ИАГ броя на членовете на сдружението, значително надвишава реалния брой.

Петър Костов – Към момента в сдружението членуват 1050 души, докато в ИАГ се водят 1312 членове.

Валери Пешев (ЛРД „Калотина“) – В чл.23, ал.4 от ЗЛОД е записано, че на лицата, незаверили билета си за лов в продължение на три последователни години, се отнема придобитото право на лов. Следователно ИАГ нямат законово основание да водят в регистъра си лица, които не са заплащали членският си внос в продължение на 5 години.

Георги Симеонов (ЛРД „Алдомировци“) – Без да е заверена членската карта за календарната година, не може да се завери ловния билет или разрешителното за оръжието. Тези членове, които не са заплащали в продължение на 5 и повече години, би следвало да не са заверили и разрешителните си за оръжието и следователно то трябва да е  конфискувано от служба КОС. Тези хора очевидно са се отказали от лов и не би трябвало да е проблем, ако се изключат от сдружението.

Милко Миланов (Председател на УС) – най-вероятно тези хора са се прехвърлили в друго сдружения или са се отказали от лова, без да ни уведомят. Лично той знае за няколко такива случаи. Така, че няма да има проблем тези членове да бъдат премахнати от списъците на сдружението. Но все пак е редно да бъде гласувано от ОС, в случай че някой реши да заведе иск. На последното заседание на УС в продължение на повече от час е дискутиран въпроса с отписване на незаверилите повече от 5 години. Всички членове на УС смятат, че такива членове трябва да се изключат от състава на сдружението.

Г. Илиев подложи на гласуване предложението, членовете незаверили за последните 5 години да бъдат изключени от състава на сдружението.

Решение 2: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши всички членове незаверили за последните 5 години да бъдат изключени от състава на сдружението

Г. Илиев подложи на гласуване отчетния доклад за дейността на сдружението за 2016 г.

Решение 3: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема отчетния доклад за дейността на УС на сдружението за 2016г без забележки.

 

По т. 2 от дневния ред – Отчет на Контролния съвет на сдружението за 2016г.:

Г-н Илиев даде думата на Костадин Костадинов, за да запознае присъстващите членове с доклада на Контролния съвет.

След изчерпване доклада на Контролния съвет, г-н Илиев го подложи на  гласуване.

Решение 4: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема отчетния доклад на Контролния съвет на сдружението за 2016г. без забележки.

 

По т. 3 от дневния ред – Приемане на  годишен финансов план за 2018г.:

Г-н Илиев даде думата на Петър Костов, за да запознае присъстващите членове с проектобюджет за 2018 година.

Според проектобюджета предполагаемите разходи ще надвишат приходите. Ако не се предприемат мерки за увеличаване на приходите, за следващата година сдружението ще регистрира отрицателен баланс.

Решение 5: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложения годишен финансов план за 2018г.

 

По т. 4 от дневния ред – Приемане на годишен план за дейността на сдружението:

Петър Костов запозна членовете с плана за дейността на сдружението за предстоящата година. След изчерпване на доклада Г. Илиев даде думата на членовете за изказване на мнение.

Николов (ЛРД „Василовци“) – предлага УС да определи каква сума се полага на всяка дружина за закупуване на царевица и дружинките да си я купуват сами. Причината е, че неговата дружина може да закупи царевица на 18 ст/кг, и то в района на дружината, което ще намали и транспортните разходи.

Валери Пешев (ЛРД „Калотина“) – сдружението трябва да закупува царевицата за всички дружинки. Ако някой знае къде може да се закупи по-евтина царевица да уведоми П. Костов и той да организира закупуване за цялото сдружение. Пешев предложи количеството каменна сол, което сдружението дава на дружинките да се увеличи от 100 на 200 килограма.

Решение 6: След проведено явно гласуване, с 6 гласа „ЗА” и 33 гласа „ПРОТИВ” и 6 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница отхвърли предложението всяка дружинка сама да закупува царевицата за подхранване на дивеча.

Решение 7: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението каменната сол да се увеличи от 100 кг на 200 кг на дружинка.

Георги Симеонов (ЛРД „Алдомировци“) – една от набелязаните задачи е разселване на дивеч. Но никой не споменава за борбата с хищниците. За да се повиши резултата от разселването, първо трябва да се намалят хищниците. Ръководството трябва да предприеме действия поощряващи отстрела на хищници. Например, за всеки отстрелян хищник, сдружението да дава на отстрелялият го ловец една кутия патрони.

Цветан Манолов (ЛРД „Гургулят“) – В гр. Брезник ЛРС дава по 20 лева за всяка отстреляна лисица, 30 лева за чакал и 50 лева за вълк. Той предлага и при нас да се приложи същата финансова стимулация.

Валери Пешев (ЛРД „Калотина“) – Разходите по отстрела на хищници не са толкова големи. Всеки ловец, който го е грижа за популацията на полезния дивеч, може да инвестира собствени средства за борбата с хищниците, за да не се натоварва излишно бюджета на сдружението.

Мария Рангелова (НЛРС) – По отношение лова на хищница, вие трябва да сте доволни, че имате възможност да ползвате индивидуални разрешителни за лов на хищници. В много сдружения, такива разрешителни не се издават, тъй като по закон всеки ловец ловуващ индивидуално на хищници трябва да изгради стървилище и да бъде придружаван от служител на ДГС.

Владимир Пантов (ЛРД „Делян“) – В разрешителните за групов лов на дива свиня, предварително е записана местността за провеждане на ловния изпит. Това ограничение е в ущърб на всички ловци. Възможно ли е ловището и местността да се попълват от ръководителя на лова?

Петър Костов (ръководител ЛРС „Сокол“ – Сливница) – по закон още преди началото на ловния сезон за дива свиня трябва да бъде изготвен график за ловуване, включващ датите и ловищата, в които ще се провеждат ловните излети. Този график се представя в ДГС.

Златко Якимов – Преди да се проведе гласуването за царевицата, требваше П. Костов да каже каква сума на дружинка изразходва сдружението за закупуване на царевица. Така хората щяха да си направят сметка, колко царевица биха могли да закупят с тези пари. И резултата от гласуването щеше да бъде по-различен. Може би по-правилно би било, още през пролетта да се договорят количества и цена на царевицата с някой земеделски производител. Така цената би следвало да е по-ниска.

Петър Костов – всяка дружинка получава по 450 лева за дивечови ниви. От тях 200 лева са за покриване на транспортни разходи. Ако някоя дружинка реши да закупи царевица от производител, находящ се в нейния ловностопански район, не трябва да получава тези 200 лева, защото няма да има транспортни разходи.

Цветан Манолов (ЛРД „Гургулят“) – най-правилно е всяка дружина да направи проучване за цената на царевицата и наличните количества при производителите в техните ловни райони и да информират П. Костов. Така много бързо и лесно ще се намери най-изгодната оферта за нас.

Г. Илиев – тъй като темата за царевицата много се проточи, а остават още доста важни въпроси за решаване, подлага на гласуване предложението, на следващото заседание на УС да се вземе решение по въпроса как най-изгодно и удобно за всички да се купува царевица за подхранване.

Решение 8: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница упълномощава УС, на следващото заседание да вземе решение по въпроса, как най-изгодно и удобно за всички да се купува царевица за подхранване.

Г. Илиев подложи на гласуване предложението, дружинките които са ползвали пари от бюджета на сдружението, за покриване разходи за машиносмени, да нямат право на такива разходи през следващата година.

Решение 9: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението дружинките които са ползвали пари от бюджета на сдружението, за покриване разходи за машиносмени, да нямат право на такива разходи през следващата година.

Г. Илиев подложи на гласуване предложения от Петър Костов годишен план за дейността на сдружението.

Решение 10: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложения от Петър Костов годишен план за дейността на сдружението.

 

По т. 5 от дневния ред – Определяне на членския внос за 2018г.:

М. Миланов информира членовете на ОС, че УС на свое редовно заседание е взел решение да се подложи на гласуване предложението, членския внос за 2018г. да се увеличи от 35,00 лева на 50,00 лева.

Решение 11: След проведено явно гласуване, с 31 гласа „ЗА” и 13 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението на УС, членския внос за 2018г. да бъде увеличен от 35,00 лева на 50,00 лева.

Г. Илиев подложи на гласуване предложението, който заплати членският си внос, след 31 Март, да заплаща допълнителна парична вноска в размер на 20,00 лева.

Решение 12: След проведено явно гласуване, с 44 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението който заплати членският си внос, след 31 Март, да заплаща допълнителна парична вноска в размер на 20,00 лева.

Г. Илиев подложи на гласуване предложението, ако член който е пропуснал да заплати членският си внос няколко години, заплати цялата дължима сума, членството му да бъде продължено.

Решение 13: След проведено явно гласуване, с 44 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението, ако член, който е пропуснал да заплати членският си внос няколко години, заплати цялата дължима сума, членството му да бъде продължено.

Златко Якимов (ЛРД „кв. Драгоман“) предложи, след като се прие увеличение на членския внос, през следващата година, всяка дружинка да получава минимум 3 тона царевица от сдружението.

Решение 14: След проведено явно гласуване, с 43 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложението от следващата година, всяка дружинка да получава минимум 3 тона царевица от сдружението.

 

По т. 6 от дневния ред – Избор на Управителен съвет и контролен съвет на ЛРС „Сокол“ Сливница:

Г-н Илиев напомни на членовете на ОС, че съгласно чл.29, ал.2 от Устав на сдружението, броя на членовете на УС се определя от ОС на сдружението. Г-н Илиев предложи новия УС да остане 19 членен.

Решение 15: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши УС на сдружението да се състой от 19 членове.

Петър Николов, член на ЛРД-на „Голямо Малово“ предложи Управителен съвет в състав:

 1. Милко Димитров Миланов – ЛРД-на „Вишан“
 2. Николай Божилов Никифоров – ЛРД-на „Василовци“;
 3. Георги Страхилов Величков – ЛРД-на „Голямо Малово“
 4. Валери Илиев Пешев – ЛРД-на „Калотина“
 5. Кирил Николов Зайков – ЛРД-на „Бърдо“
 6. Стефан Веселинов Минев – ЛРД-на „гр. Драгоман“
 7. Тома Никифоров Томов – ЛРД-на „Вишан“
 8. Пламен Иванов Илиев – ЛРД-на „Габер“
 9. Младен Кръстанов Иванов – ЛРД-на „Ялботина“
 10. Златко Димитров Якимов – ЛРД-на „кв. Драгоман“
 11. Борис Павлов Петров – ЛРД-на „Драготинци“
 12. Тодор Иванов Петков – ЛРД-на „Алдомировци“
 13. Сашо Любомиров Борисов – ЛРД-на „Гургулят“
 14. Филип Александров Иванов – ЛРД-на „Сливница“
 15. Владимир Иванов Пантов – ЛРД-на „Делян-Златуша“
 16. Радослав Георгиев Цирков – ЛРД-на „Божурище“
 17. Тодор Симеонов Асенов – ЛРД-на „Храбърско“
 18. Петър Стоименов Костов – ЛРД-на „Неделище“
 19. Бойко Харалампиев Христов – ЛРД-на „Неделище“

 

Решение 16: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница приема предложения от Петър Николов състав на УС на сдружението.

Петър Николов предложи за председател на сдружението да бъде избран Милко Димитров Миланов.

Решение 17: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши председател на УС на сдружението да бъде Милко Димитров Миланов.

Петър Николов предложи Контролен съвет в състав:

 1. Костадин Димитров Костадинов – ЛРД-на „Гургулят“
 2. Николай Асенов Симов – ЛРД-на „Храбърско“
 3. Иво Любенов Зарев – ЛРД-на „Габер“

 

Решение 18: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница единодушно прие предложения от Петър Николов Контролен съвет.

Председателя на УС на сдружението Милко Миланов предложи за председател на Контролния съвет да бъде определен Костадин Костадинов.

Решение 19: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница определи Костадин Димитров Костадинов за председател на Контролния съвет на сдружението.

 

По т. 7 от дневния ред – Избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС-СЛРБ:

Милко Миланов уведоми членовете на ОС, че за предстоящото Общо събрание на НЛРС-СЛРБ, за ЛРС “Сокол“ – Сливница е определена квота от трима представители. Тези представител трябва да бъдат избрани от ОС на сдружението. Г-н Миланов предложи на ОС на НЛРС-СЛРБ сдружението да се представлява от Милко Димитров Миланов, Петър Стоименов Костов и Златко Димитров Якимов.

Решение 20: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница определи Милко Димитров Миланов, Петър Стоименов Костов и Златко Димитров Якимов за представители на сдружението в ОС на НЛРС-СЛРБ.

 

По т. 8 от дневния ред – Разни:

Милко Миланов предложи ОС да упълномощи представителите на сдружението в ОС на НЛРС-СЛРБ да предложат Васил Терзийски за член на УС на НЛРС-СЛРБ.

Решение 21: След проведено явно гласуване, с 45 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница упълномощава представителите на сдружението в ОС на НЛРС-СЛРБ да предложат Васил Терзийски за член на УС на НЛРС-СЛРБ.

Златко Якимов (ЛРД „кв. Драгоман“) – Петър Костов да предаде в ДГС „Сливница“ списък с членовете, които не са плащали членския си внос 5 и повече години, за да бъдат премахнати от регистъра на ДГС.

Любен Вретенаров (ЛРД „Неделище“) – има ли законова форма за събиране на парични санкции от членове неучастващи в ЛСМ.

Мария Рангелова (НЛРС) – законова форма няма. Това е решение на дружинката.

Златко Якимов (ЛРД „кв. Драгоман“) – В момента, в района на Драгоман се провеждат сондажи за проучване за строителство на кариера за варовик. Призовавам всички да се подпишат в подписка, против изграждане на такава кариера.

 

Председател:                                                                                                              Протоколчик:

(П. Илиев)                                                                                                                    (К. Костадинов)

По-важни решения на Общото събрание

June 8th, 2016 No comments

След проведено явно гласуване, с 27 гласа „ЗА” и 5 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 4: Приема предложението на Николай Евтимов, членския внос да се увеличи от 30 на 35 лева.

 

След проведено явно гласуване, с 26 гласа „ЗА” и 6 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 5: Приема предложението встъпителния членски внос да бъде 100 лева, ако новия член е положил изпит в сдружението и 200 лева, ако изпита е положен в друго сдружение.

105 години Ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница

July 26th, 2015 No comments

ПОКАНА

Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница, кани всички свой членове, техните семейства и приятели на 01.08.2015 от 10:00 часа на яз. Братушково,  да отпразнуваме заедно 105-та годишнина от създаването на сдружението и националния празник на ловеца.

Общо събрание 2015

April 22nd, 2015 No comments

СДРУЖЕНИЕ “ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО “СОКОЛ” – СЛИВНИЦА”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение “Ловно-рибарско дружество “Сокол” – Сливница” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.05.2015г. от 10:00 ч. в залата на Общинския съвет – Сливница при следния

дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС и сдружението прз 2014г.
 2. Отчет за дейността на КС през 2014г.
 3. Разглеждане на програмата за развитие на сдружението през 2015г.
 4. Разглеждане бюджета на сдужението за 2015г.
 5. Определяне размера на членския внос за 2016г.
 6. Избор на представител на сдружението за общото събрание на НЛРС – СЛРБ.
 7. Разни.

При липса на кворум на основание член 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в същия ден в 11 часа, на същото място, при същия дневен ред.

Празник на ловеца

July 18th, 2014 No comments

Ръководството на ловно-рибарско сдружение “Сокол” гр. Сливница, има удоволствието да покани всички ловци, риболовци и техните семейства да отпразнуват заедно деня на българския ловец. Празника ще бъде честван на 02. 08.2014 г. от 10:00 часа, на Чепъленския манастир. Сдружението няма възможност да подсигури маси и столове за всички гости, така че Ви молим сами да си ги подсигурите.

Важно съобщение

February 13th, 2014 No comments

На 14.02.2014 г. (петък), 18 и 19 02.2014 . (вторник и сряда) поради участие на Управителя на Сружението – Сашо Борисов в семинар, няма да се извършва подновяване на членството.

Напомняме на всички членове, които не са подновили членството си до момента, че могат да направят това до 28.02.2014 г. Ако членството не е подновено в посочения срок, по основателни причини, може да се възползвате от правото за удължаване на срока за заплащане на членския внос до 31.03.2014 г. При незаплащане на членския внос в посочените срокове членството в Сдружението ще бъде прекратено.

Работното време на офиса е от 7:30 до 13:00 часа в делнични дни.

Почивни дни – събота и неделя

Покана за Общо събрание

April 14th, 2013 No comments

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.V.2013г. от 10ч. в салона, в сградата на общината, гр. Сливница, пл. „Съединение” 1, при следния дневен ред:1. отчет за дейността на сдужението и на УС на сдружението за 2012г.; 2. отчет за дейността на КС за 2012г.; 3. приемане на програма за работата на сдружението през 2013г.; 4. приемане на промени в устава; 5. избор на нов УС; 6. избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС – „СЛРБ”; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, от 11ч., на същото място и при същия дневен ред.

Покана за Общо събрание на ЛРС “Сокол” Сливница

April 27th, 2010 2 comments

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.VI.2010г. в 10:00ч. в сградата на сдружението в гр. Сливница, ул. Патриарх Евтимий 7, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2009г: 1.1 отчетен доклад на председателя на УС; 1.2 доклад на контролния съвет; 2. промени в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и контролен съвет: 3.1 освобождаване от отговорност на членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през 2009г.; 3.2 освобождаване от длъжност на членовете на управителния съвет и контролния съвет; 3.3 избор на нови членове на управителния съвет и на контролния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Нов сайт на Сдружение “Лов и риболов” Сливница

October 5th, 2009 12 comments

Здравейте,

Това е новия сайт на Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” Сливница. Ако имате въпроси, предложения и снимки, ние ще ги публикуваме!

Повече за нас – скоро…