Устав

November 9th, 2010 Leave a comment Go to comments

У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“Ловно-рибарско дружество Сокол” – гр. Сливница

.

ГЛАВА ПЪРВА

СТАТУТ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1 Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” гр.Сливница е наследник на основано Сливнишко ловно-стрелческо дружество през 1910 г. и продължител на дългогодишни демократични родолюбиви и природозащитни традиции на ловците и риболовците, обединени през 1948 г.

Чл.2 /1/ Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница е сдружение на граждани, обединени в Ловно-рибарски дружини на определен ловно стопански район, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в съответствие с ЗЛОД и ЗРА.

/2/ Наименованието на Сдружението е Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол”- гр Сливница.

/З/ Седалището и адресът на Сдружението са: гр.Сливница, област Софийска, ул.”Патриарх Евтимий” №7.

Чл.З Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” гр.Сливница е юридическо лице с нестопанска цел, с обществена полезна дейност и се учредява за неопределено време.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.4 Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” Сливница осъществява дейност в обществена полза.

Чл.5 Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” Сливница е независимо демократично сдружение, изразител и закрилник на природозащитните, спортните, духовните и имуществени интереси на своите членове.

Чл.6 Предмет на дейност на Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Сливница е развитието на ловното, риболовното дело и спорт и свързано с тях опазване и поддържане на екологичното равновесие и дивия животински свят. Сдружението извършва и допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основата на дейността, а именно: организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, като продажба и закупуване на жив дивеч и риба за развъдни цели, организиране на ловен и риболовен спорт за чужди граждани при определените от законите условия.

Чл.7 Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Сливница съдейства за осъществяването на националната политика и природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт, като работи в взаимодействие с всички държавни, стопански и други организации и движения, имащи отношения към опазването на природната среда и развитието на ловното и риболовното стопанство.

Чл.8 Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Сливница си поставя следните цели:

 • Да се грижи за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна;
 • Да създава условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт и спортно-състезателната дейност, като ги организира и ръководи;
 • Да възпитава своите чпенове в любов към отечеството и родната природа;
 • За разпространяване и популяризиране природозащитните и демократични идеи и принципи на Сдружението;
 • Да отстоява своята независимост и да развива отношение на другарство, взаимопомощ и уважение между своите членове;
 • Да сигнализира пред държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми на ловното и рибното стопанство и свързани с тях спорове;
 • Да защитава интересите на своите членове.

Чл.9 Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

 • Работа за опазването на природната среда, полагане на целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата, съдействие за охраната и възстановяването на естествените условия на живот;
 • Сключва договор с ДАГ за стопанисването и ползването на дивеча в съответния ловностопански район;
 • Извършване на всички биотехнически и други необходими мероприятия за достигане на екологосъобразни дивечови и рибни запаси;
 • Съдействие за изпълнението на всички закони и разпоредби, които се отнасят до ловното и рибното стопанство и опазване на природната среда, като изгражда и ръководи своя система за контрол и охрана;
 • Разселване на дивеч и риба, изгражда и поддържа свои дивечовъдни и рибовъдни бази, опитни станции и други; създаване и поддържане на водоемите за спортен риболов, като провежда зарибяване и други необходими за целта мероприятия; организиране упражняването на ловния и риболовен спорт въз основа на законосъобразното и научно допустимо ползуване на дивеча и рибата;
 • Организиране на ловен и риболовен спорт за чужди граждани при определени от законите условия; развитие на киноложкото дело, като организира развъждането, обучението и ползуването на чистопородни кучета, провежда киноложки изложби и полеви изпитания, осигурява закрилата на чистопородни кучета; изпълнява невъзложените му от закона задължения по организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, както и продажбата и закупуването на жив дивеч и риба за развъдни цели; грижи се за снабдяването на членовете си с необходимите ловни стрелкови и риболовни уреди, материали, пособия, спортно облекло, отличителни знаци на Сдружението; чрез разнообразни форми и средства съдействува за повишаване на ловната, риболовната и екологична култура на своите членове и населението;
 • Повишаване на стрелковата и риболовната квалификация на членовете си, ловно-стрелковите и риболовните спортове и осигурява спортно състезателната дейност;
 • Изисква от своите членове да спазват правилата за съхраняване и употреба на ловното оръжие;
 • Осъществява необходимата дейност в страната и чужбина за осигуряване на средствата за финансиране на целите и задачите си.

ГЛАВА ТРЕТА

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10 /1/ В ЛРС могат да членуват всички български граждани, независимо от политическите им възгледи, религиозните им убеждения и етническата принадлежност при пълна доброволност и равноправие.

/2/ Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, хронични алкохолици и наркомани, лица с бракониерски прояви и тези, които не отговарят на определени изисквания за здравословно и психическо състояние.

/З/ Не се допускат да членуват в сдружението лица, членуващи в други ловни или ловно-рибарски сдружения.

Чл.11 /1/ Членовете на Сдружението са: ловци, ловци – риболовци и симпатизанти, членуващи в следните дружинки: Василовци, Г. Малово, кв.Драгоман, гр.Драгоман, Бърдо, Калотина, Вишан, Неделище, Габер, Ялботина, Драготинци, Алдомировци, Гургулят, Сливница, Храбърско, Божурище, Делян.

Чл.12 /1/ Кандидатите за членове на Сдружението изразяват своето желание за това писмено на събрание на дружината и приемането им става в тяхно присъствие.

/2/ Членовете на Сдружение “Ловно-рибарско дружество Сокол” – Сливница, които желаят да упражняват ловния и риболовния спорт, полагат предвидените от законодателството изпити.

/З/ Редът за провеждането на изпитите се урежда с правилника, съобразно изискванията на нормативните актове.

/4/ Всеки член получава членска карта.

Чл.13 Членството се прекратява:

1.     с едностранно волеизявление до Сдружението;

2.  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.  с изключването;

4.  с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

5.  отпадане.

Чл.14 Размерът за заплащане на членски внос се определя от общо събрание на Сдружението. Срок за заплащане – 28.02 на текущата година.

Чл.15 /1/ Членовете на Сдружението, които не са заплатили дължимия от тях членски внос в определения по реда на чл. 14 размер и срок, прекратяват членството си в Сдружението. Те могат да го възстановят по реда на ал.2.

/2/Членовете на Сдружението, които не са подновили членството си по уважителни причини, могат да сторят това не по-късно от един месец след изтичане на срока и представяне на официален документ за удостоверението на причината.

/З/ Членовете ловци, ловци-риболовци, риболовци заплащат годишна вноска за стопанисване на дивеча.

Чл.16 /1/ Преместването на членовете от една дружина в друга в рамките на Сдружението се извършва със съгласието на двете дружини, при наличие на свободна ловна площ.

/2/ Спорните въпроси по подновяване на членството и преместването на членството се решава от Управителния съвет на Сдружението.

/З/ При приемане на членове от други сдружения, същите те, не заплащат годишна вноска за стопанисване на дивеча, ако за тази година са я платили в сдружението, от което идват.

Чл.17 Всички членове на Сдружението имат еднакви права:

 • Да упражняват ловния и риболовния спорт в съгласие с установения ред от законите;
 • Да участват в цялостната дейност на Сдружението;
 • Да упражняват критика за слабостите и грешките в дейността на дружината и управителните органи на Сдружението, да провят предложения за подобряване на дейността на Сдружението;
 • Да се ползват от културните и социални придобивки, както и от услугите на Сдружението;
 • Да се ползуват от предоставените им от закона права за притежаване на ловно оръжие;
 • Да напускат Сдружението по собствено желание.

Чл.18 Всички членове имат еднакви задължения, както следва:

 • Да спазват Устава решенията на управителните органи;
 • Да изпълняват законовите разпоредби за ловното и рибното стопанство;
 • Да се грижат и опазват дивеча и рибата;
 • Да съдействат за защитата на природната среда;
 • Да се борят срещу нарушенията на законите за ловното и рибното стопанство и да съдействат за тяхното разкриване и наказание;
 • Да повишават своята ловна, риболовна и екологична култура;
 • Да спазват правилата за съхраняване и употреба на ловното оръжие;
 • Да работят за усъвършенстване на своята стрелкова и риболовна квалификация;
 • Да участват редовно в събиранията на дружинката;
 • Да заплащат членския си внос;
 • Да работят за укрепване на дружинката и за създаване на отношения за уважение, другарство и взаимопомощ между нейните членове.

Чл.19 Членовете – ловци задължително участват в следните мероприятия:

 • Подхранване на дивеча;
 • Грижа за дивеча през размножителния период;
 • Създаване на хранителна и защитна база/дивечови ниви и ливади, сечища, укрития и

други/;

 • Изграждане на био-технически съоръжения, хранилки, солища, водопои, калища и чакала;
 • Установяване на дивечовите запаси;
 • Регулиране на числеността на хищниците и скитащите кучета извън населените места;
 • Първична обработка и предаване на добитите дивечови кожи;

Чл.20 Членовете риболовци задължително участват в следните мероприятия:

 • Зарибяване на водоемите за спортен риболов;
 • Рибоустрояване и благоустрояване на водоемите;
 • Грижа за рибата през размножителния и период, при маловодие и други бедствия;
 • Грижа за опазване на водоемите от замърсявания и на екологичната обстановка около тях;
 • Изграждане на био-технически съоръжения за водоемите/мръстилища, изкуствени гнезда, рибни проходи и други/.

Чл.21 /1/ Членовете на Сдружението, които не участват в мероприятия по чл.19 и чл.20 от Устава заплащат допълнителна парична вноска.

/2/ Размерът на допълнителните парични вноски за неучастие в определените мероприятия по чл.19 и чл.20 се определят от УС на Сдружението, както и реда и начина за събиране и разходване.

/З/ Събраните средства се изразходват от дружините за ловно стопански и рибностопански дейности.

/4/ По решение на събранията на дружините, отделните дружествени членове могат да бъдат освобождавани по обективни причини от участие в задължителните мероприятия. Те не заплащат вноска по чл.21 ал.1 и 2.

Чл.22 /1/ За нарушаване на Устава и неизпълнение на решенията на управителните органи, за действия, насочени срещу интересите на Сдружението, за нарушаване на традиционно установените правила по ловна и риболовна етика на членовете на организацията се налагат следните наказания:

а. мъмрене;

б. порицание;

в. отзоваване от състава на ръководните органи;

г.  предупреждение за изключване;

д. (Изм. ОС Протокол №1/26.06.2010г.) лишаване от право на лов до 1 година в рамките на сдружението;

е. изключване;

/2/ Членовете извършили деяния, квалифицирани като бракониерство, се изключват от редовете на Сдружението. Същото наказание се налага на осъдените за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда, кражба или умишлено убиване на ловно куче, причиняването на смърт или тежка злополука със средства или имущество на Сдружението.

/З/ За бракониерство по смисъла на този Устав се счита: лов и риболов в забранено място, лов и риболов на защитени видове дивеч и риби и ловуване без разрешително.

/4/ Наказанията се налагат от УС след изслушване на нарушителя. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите.

/5/ За наложените наказания нарушителите се уведомяват писмено в седем дневен срок след вземане на решението от съответните наказващи органи.

/6/ Решенията за налагане на наказания, взети УС на сдружението могат да се обжалват, чрез наказателни органи пред общото събрание на Сдружението в срок от 14 дни. Цялата преписка по жалба се изпраща на същия в седем дневен срок от получаване на жалбата.

/7/ Управителният съвет, може да потвърди, да измени и отмени обжалваното решение. При съществени нарушения на процедурата за налагане на наказанията може де се върне случая за ново разглеждане.

/8/ Решението на Управителния съвет е окончателно и влиза в сила.

/9/ Решенията за налагане на наказанията влизат в сила след изтичане на срока за обжалване. В изпълнение се въвеждат влезлите в сила решения.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23 /1/ Сдружението е изградено или се изгражда от лица, придобили правото на лов върху определена от УС на НЛРС район на дейност и обхващащ съседни ловно-рибарски райони по чл.7 ал.5, т.1 от ЗЛОД. Сдружението е член на НЛРС и участва в дейността му.

/2/ Организационният строеж на сдружението включва като свои основни звена дружини.

/З/ Към сдружението и към дружините могат да се създават комисии, секции, клубове и др.

Чл.24 /1/ Дружините са първични организационни звена на Сдружението и  представляват доброволни обединения на ловците и риболовците. Те биват: ловни, ловно-рибарски и риболовни.

/2/ Ловната и ловно-рибарската дружина се изграждат на територията на обособено ловно-рибарски район.

/З/ Риболовната дружина се изгражда на териториален или клубен принцип.

/4/ Дружините се изграждат по решение на Управителния съвет на Сдружението и не могат да имат по-малко от 20 човека.

/5/Дружината е представлявана от нейния председател и секретар или упълномощени от тях лица. Седалището й се определя в решението за нейното създаване.

Чл 25 Основни задачи на дружината:

 • Работи въз основата на принципите, предмета на дейност, целите и задачите на Сдружението;
 • Стопанисва дивеча в предоставения и район по утвърдения ловно стопански проект, като провежда всички ловностопански мероприятия и изгражда био-технически съоръжения;
 • Организира и провежда пролетни и есенни таксации за установяването на количеството на дивеча в ловностопанския район;
 • Стопанисва водоемите за спортен риболов, като се грижи за тяхното зарибяване, рибоустрояиане и благоустрояване на района около тях;
 • Изготвят и представят за съгласуване в дружеството план за ловуване;
 • Организира ползването на дивеча и рибата в предоставения й район по законоустройствения ред, в зависимост от дивечови и рибни запаси и запазване на екологичното равновесие в природата;
 • Отглежда и разселва подходящи за района дивеч и риби за поддържане на генетичния фонд на страната;
 • Организира опазването и охраната на дивеча и рибата на предоставения й район и води борба с нарушителите на законоустановения ред за лов и риболов;
 • Полага постоянни грижи за повишаване на ловната,риболовната и екологичната култура на своите членове, чрез разяснителна, възпитателна и просветителна дейност;
 • Съдейства за снабдяването на ловците с чистопородни кучета, за тяхно стопанисване, обучение и ползване;
 • Популяризиране сред населението чрез лекции, беседи, вечеринки, филми и природолюбителски екскурзии добрите традиции по опазване на дивеча и рибата;
 • Работи за повишаване на спортната квалификация на своите членове и организира спортни състезания;
 • Стопанисва движимо и недвижимо имущество.

Чл.26 /1/ Висш орган на дружината е отчетно-изборното събрание, което се провежда на всеки две години. Събранието започва работа, ако на него присъстват повече от половината от членовете.

/2/ Отчетно-изборното събрание приема отчета на дейността на дружината и ръководството, доклада на контролно-ревизионната комисия, финансовия и годишен план и избира ръководство, контролно-ревизионна комисия, делегати за дружественото събрание и представители на дружината в Управителния съвет на Сдружението.

/З/ Прави предложения до УС за приемане и изключване на членове на дружината;

/4/ По писмено искане на една десета от нейните членове може да се свика извънредно събрание.

/5/ Ръководството на дружината е в състав: председател, секретар-касиер и членове (общо от 3 до 7 души).

/6/ Ръководството на дружината, контролно-ревизионната комисия, УС на Сдружението се избират с явно или тайно гласуване и обикновено мнозинство. Отговорниците на групи, обществените сътрудници по охраната и знаменосецът се избират с явно гласуване и обикновено мнозинство.

/7/ (Изм. ОС Протокол №1/26.06.2010г.) Ежегодно, но не по-късно от 31 март на текущата година, дружината провежда отчетно събрание. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/8/ Разглеждането и решаването на всички основни проблеми на дружината се извършва от събранието на нейните членове, което е редовно, ако присъстват повече от половината от тях.

/9/ Дружината притежава собствени средства в самостоятелна партида по сметката на Сдружението с определени права и задължения по тяхното разходване, утвърдени от УС на Сдружението.

Чл.27 /1/ Върховен орган на Сдружението е общото събрание.

/2/ В състава на Общото събрание се включват избраните представители на дружините – членове на Сдружението. Всяка дружина има право да излъчи по трима представители, като всеки има право на един глас.

/3/ Общото събрание има следните права:

1.              Изменя и допълва устава.

2.              Приема други вътрешни актове.

3.              Избира и освобождава членове на управителния съвет.

4.              Избира и освобождава председателя на сдружението.

5.      Избира и освобождава членовете на контролния съвет.

6.              Приема и изключва членове по предложение на дружините.

7.              Взема решение за откриване и закриване на клонове.

8.              Взема решение за участие в други организации.

9.              Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.

10.       Приема основните насоки и програма за дейността на дружеството.

11.       Приема бюджета на сдружението.

12.       Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществени вноски.

13.       Приема отчета на Управителния съвет.

14.       Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението, както и взема и други решения предвидени в настоящия устав.

/4/ Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

Чл.28 /1/ Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай, управителния съвет не отправи писмено покана за свикване на общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

/З/ (Изм. ОС Протокол №1/26.06.2010г.) Поканата се обнародва в Държавен вестник или друг национален вестник и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко месец преди насрочения ден.

/4/ Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/5/ Всеки член на общото събрание има право на един глас.

/6/ Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

а/ него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия до четвърта линия или по сватовство до втора степен включително.

б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/7/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/8/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/9/ Решения по изменение и допълване на устава, както и преобразуване на сдружението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/10/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения

Чл.29 /1/ Управителен орган на сдружението е управителния съвет.

/2/ Броят на членовете на управителния съвет се определя от общото събрание  на Сдружението.

/З/ Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание. За избрани се считат онези кандидати, които са получили най-много брой гласове, но не по-малко от половината плюс един от присъстващите, които имат право да гласуват. При положение, че с обикновено мнозинство не са получили необходимия брой кандидати, се провеждат допълнителни избори за непопълнените места. Членовете на управителния съвет се избират за срок от 4 години.

/4/ Правомощията на управителния съвет са:

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.

2. Изпълнява решенията на общото събрание.

3.     Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

4.     Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета.

5.     Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

6.     Определя реда и организира дейността на сдружението.

7.     Определя адреса на Сдружението.

8.     Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

9.Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

10. (Отм. ОС Протокол №1/26.06.2010г.)

11. Взема решение за изграждане и за закриване на ловни дружини върху обособените по чл.7, ал.5, т.1 от ЗЛОД ловностопански райони и ги регистрират в съответните държавни горски стопанства.

/5/ Управителния съвет работи на широка обществена основа, като създава клубове и избира комисии и други органи по основните направления на дейността на сдружението.

/6/ Председателят на Сдружението се избира от общото събрание за срок от 4 години. Той ръководи заседанията на управителния съвет, представлява сдружението с права възложени му от управителния съвет, сключва трудов договор със специалист по ловно стопанство, назначава и освобождава щатния състав по решение на управителния съвет.

/7/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят, е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/8/ Управителния съвет може да вземе решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

/9/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за ликвидация на Сдружението, за разпореждане с имуществото и за определянето на реда и организиране дейността на Сдружението с мнозинство от всички членове.

/10/ Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл.30 /1/ Контролния съвет в състав от трима членове на Сдружението се избира от общото събрание на Сдружението с мандат от 4 години. Тя осъществява контрол върху цялостната дейност и финансовото състояние на Сдружението и дружините.

/2/ По решение на общото събрание на сдружението се определя един от членовете на контролно-ревизионната комисия за председател.

/З/ Комисията се отчита пред органа, който я е избрал.

/4/ Председателя на комисията участва в заседанията на Управителния съвет на сдружението и на заседания на ръководствата на дружините.

ГЛАВА ПЕТА

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл.31 /1/ Сдружението намира необходимите за дейността си средства от :

 • Членска внос и допълнителни парични вноски, съобразно предвиденото в този устав и Закона за лова и опазване на дивеча.
 • Дарения, наследство, целеви и други доброволни вноски от български и чуждестранни физически лица.

/2/ За всички постъпили средства УС съставя протокол, който съставлява неразделна част от документацията на Сдружението

/З/ Придобитите средства се разпределят с оглед реализацията на целите на Сдружението. Изразходването на средствата се извършва целево, в съответствие с целите на Сдружението  и на настоящия Устав.

Чл.32 Общото събрание или Управителния съвет, в случай на упълномощаване от общото събрание, взема решение по управление и стопанисване на имуществото на Сдружението.

Чл.ЗЗ Сдружението с решение на управителния съвет, съгласно с ръководството на НЛРС може да направи предложение пред Изпълнителна агенция по горите за преотстъпване за стопанисване на ловна площ и водоеми.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл.34 Сдружението с нестопанска цел се прекратява:

1.     С решение на върховния си орган.

2.     С решение на окръжния съд по селището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

Чл.35 /1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

/З/ Ако ликвидатора не е определен по реда на ал.2, както и случая, когато общото събрание е взело решение за прекратяване на Сдружението, той се назначава от окръжния съд по селището на Сдружението.

/4/ Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на търговския закон.

Чл.36 /1/ Разпределението на останалото след удовлетворението на кредиторите имуществото се решава съгласно решение на Общото събрание на Сдружението. Ако не е взето решение за разпределение на имуществото, то се взема от ликвидатора.

/2/ Ако не съществуват лица от ал.1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

/З/ Имуществото по предходните алинеи не може да се разпредели, продава или по какъвто и било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лица по ал.2, с изключение на дължимото им възнаграедение.

/4/ Лицето, придобило имуществото в резултат на извършена ликвидация по ал.1-З отговаря за задълженията на прекратено юридическо лице с нестопанска цел.

ГЛАВА СЕДМА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.37 Сдружението има знаме от маслинено зелен копринен плат, съответно с надпис от жълтозелена коприна. Наоколо знамето е обшито с ресни от златистожълта коприна, а в средата е извезана емблемата на Сдружението.

Чл.38 /1/ Сдружението има свой марш, поздрав, празник, печат, емблема, значка, почетни знаци, членска книжка, униформено облекло и други символи.

/2/ Сдружението практикува ритуали, свързани със знамето на Съюза, с приемането на нови членове, с откриването и закриването на ловния сезон, със започването, провеждането и завършването на ловния и риболовния сезон.

Настоящият Устав на Сдружение на ловците и риболовците гр.Сливница е съобразен с изискванията на нормативните разпоредби, на ЗЛОД, ППЗЛОД, ЗЮЛНЦ, ЗРА и ЗБР.

Уставът е приет на Общото събрание на Сдружението на ловците и риболовците гр.Сливница, проведено на 26.06.2010 година.

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.