Archive

Archive for April, 2012

Бригада за изграждане на чакала в дружина Гургулят

April 20th, 2012 No comments

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Ръководството на ловно-рибарска дружина Гургулят, напомня на своите членове, че съгласно решение на годишното събрание на дружината, на 12.05.2012г от 9:00 часа, ще се проведе бригада за изграждане на четири чакала на територията на дружината. Сборен пунк – пред магазина в с. Гълъбовци. Всички присъстващи трябва да носят необходимите материали и инструменти – тесли, пирони, триони, моторни триони и др.

Присъствието на всички членове на дружината е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!.

Съгласно чл.21 ал.1 и 2 от Устава на сдружението, членовете които не са взели участие в ЛСМ на дружините трябва да заплатят допълнителна парична вноска, която в момента е в размер на 30 лева.

 

УС на “ЛРД Сокол” гр. Сливница свика общо събрание

April 20th, 2012 No comments

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.05.2012г. от 10:00ч. в офиса на сдружението, гр. Сливница, ул. “Патриарх Евтимий” 7, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдужението и на УС на сдружението за 2011г.

2. Отчет за дейността на КС за 2011г.;

3. Приемане на промени в устава;

4. Гласуване на промени в състава на УС;

5. Избор на представители на сдружението в Общото събрание на НЛРС – „СЛРБ”;

6. Приемане на програма за работа на сдружението за 2012г.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред.