Home > Лов, Риболов > Покана за Общо събрание на ЛРС “Сокол” Сливница

Покана за Общо събрание на ЛРС “Сокол” Сливница

Управителният съвет на ЛРС „Ловно-рибарско дружество Сокол”, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.VI.2010г. в 10:00ч. в сградата на сдружението в гр. Сливница, ул. Патриарх Евтимий 7, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2009г: 1.1 отчетен доклад на председателя на УС; 1.2 доклад на контролния съвет; 2. промени в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и контролен съвет: 3.1 освобождаване от отговорност на членовете на управителния и контролния съвет за дейността им през 2009г.; 3.2 освобождаване от длъжност на членовете на управителния съвет и контролния съвет; 3.3 избор на нови членове на управителния съвет и на контролния съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  1. July 11th, 2010 at 22:15 | #1

    Дали има подробности за концерта на 30 юли 2010г.? Очакваме концерт на площада, но не знаем от колко часа и кои ще пеят. За танците ще намерим хора 🙂

  2. July 11th, 2010 at 22:19 | #2

    Най-добре е една новина да се пусне – с програмата за празненствата, че да си направя сметка къде да присъствам, защото съм на диета 😉

  1. No trackbacks yet.