Archive

Archive for the ‘ЛРД -на “Гургулят”’ Category

Ловностопански мероприятия на ЛРД “Гургулят” за сезон 2017 – 2018г.

March 26th, 2017 No comments

Решение 5: Годишното отчетно-изборно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 26 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, от месец Април, до месец Август да бъдат проведени пет ловно-стопански мероприятия, по едно всеки месец. Мероприятията да се проведат на следните дати:

01.04.2017г. (събота) – Почистване, засаждане на дръвчета и ремонт на покрива на навеса в м. Шопка;

14.05.2017г. (неделя) – Монтаж на новите фургони в м. Шезуб;

03.06.2017г. (събота) – Построяване на нови вишки на местата за пусии с ограничена видимост, с цел подобряване условията за безопасна стрелба;

01.07.2017г. (събота) – Ремонт на пътища и премахване на храсти и дървета затрудняващи преминаването на МПС;

05.08.2017г. (събота) – задачите ще бъдат набелязани на по-късен етап според текущите нужди на дружината.

Началният час за всички мероприятия е 08:00 часа. Сборен пункт – пред кръчмата в с. Гълъбовци.

Решение 6: Годишното отчетно събрание на ЛРД „Гургулят”, с 25 гласа „ЗА”, 1 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, реши, всеки член, който иска да участва в ловните излети за дива свиня, трябва да е присъствал на минимум три ловностопански мероприятия. Този, който не е взел участие в поне три мероприятия, трябва да заплати по 10 лева за всяко пропуснато мероприятие. В противен случай, няма да бъде допуснат до участие в излетите за дива свиня.

График за провеждане на годишно-отчетните събрания през 2017

February 12th, 2017 No comments

График за провждане на таксация на дивеча за 2017 г.

February 12th, 2017 No comments

Промяна в графика на ЛСМ на ЛРД “Гургулят”

June 8th, 2016 No comments

Бригадата определена за 18.06.2016г. се отлага за 19.06.2016г. Сборен пункт 08:30 часа пред кръчмата в с. Гълъбовци.

По-важни решения на Общото събрание

June 8th, 2016 No comments

След проведено явно гласуване, с 27 гласа „ЗА” и 5 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 4: Приема предложението на Николай Евтимов, членския внос да се увеличи от 30 на 35 лева.

 

След проведено явно гласуване, с 26 гласа „ЗА” и 6 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, Общото събрание на ловно-рибарско сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” гр. Сливница реши:

Решение 5: Приема предложението встъпителния членски внос да бъде 100 лева, ако новия член е положил изпит в сдружението и 200 лева, ако изпита е положен в друго сдружение.

Ловно-стопански мероприятия на ЛРД-на “Гургулят”

April 3rd, 2016 No comments

За момента са определен четири дати:

16.04.2016г. (събота)

07.05.2016г. (събота)

21.05.2016г. (събота)

18.06.2016г. (събота)

Основна задача на тези мероприятия е построяване на чакала и прочистване на храсти, затрудняващи видимостта. Всеки, трябва да носи подходящи за целтта инструменти.

График за провеждане на ловните излети за дива свиня през 2015 година

September 28th, 2015 No comments

Grafik 2015

График за провеждане на пролетна таксация и годишни отчетни събрания на дружинките през 2015г

January 29th, 2015 No comments

Колеги, по-долу може да се запознаете с графика за провеждане на пролетната таксация и графика за провеждане на годишните отчетни събрания.

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКСАЦИЯ НА ДИВЕЧА ЗА 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 14.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 21.02.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 01.02.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.02.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 07.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.02.2015 г. Тома Томов
28 Габер 28.02.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 21.02.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 14.02.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.02.2015 г. Борис Павлов
31А Алдомировци 15.02.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 21.02.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 22.02.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 14.02.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 15.02.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.02.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 22.02.2015 г. Петър Костов

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНИТЕ СЪБРАНИЯ ПРЕЗ 2015г.
Дружина Дата на провеждане Отговорник
22 Василовци 21.02.2015 г. Николай Николов
23 Г. Малово 29.03.2015 г. Станимир Станимиров
24 Калотина 14.03.2015 г. Валери Пешев
25 Бърдо 14.03.2015 г. Кирил Зайков
26 гр. Драгоман 21.02.2015 г. Райчо Иванов
27 Вишан 21.03.2015 г. Тома Томов
28 Габер 14.03.2015 г. Пламен Илиев
29 Ялботина 29.03.2015 г. Младен Иванов
30 кв. Драгоман 28.03.2015 г. Златко Якимов
31 Драготинци 21.03.2015 г. Павел Методиев
31А Алдомировци 15.03.2015 г. Тодор Петков
32 Гургулят 14.03.2015 г. Сашо Борисов
33 Сливница 03.03.2015 г. Румен Соколов
34 Делян 21.03.2015 г. Владимир Пантов
39 Божурище 21.03.2015 г. Пламен Величков
40 Храбърско 21.03.2015 г. Николай Спасов
43 Неделище 28.03.2015 г. Петър Костов

График на ловните излети по време на коледните и новогодишни празници

December 10th, 2014 No comments

Ето списък на датите, през който ще се ловува групово на дива свиня до края на календарната 2014 година:

13 декември 2014 г.

14 декември 2014 г.

20 декември 2014 г.

21 декември 2014 г.

24 декември 2014 г.

25 декември 2014 г.

27 декември 2014 г.

28 декември 2014 г.

През януари 2015 г групов лов на дива свиня ще се провежда на :

01 януари 2015 г.

03 януари 2015 г.

04 януари 2015 г.

10 януари 2015 г.

11 януари 2015 г.

 

Заповед за откриване на ловен сезон 2014

July 20th, 2014 No comments